Politiek inzake de behandeling van de persoonlijk gegevens toepasbaar op de contracten, klanten, prospecten, gebruikers van Famileo / ENTOURAGE SOLUTIONS.

De vennootschap Entourage Solutions (hierna ‘Entourage Solutions’ genoemd), S.A.S, (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) naar Frans recht met een kapitaal van 111 010,00 euro, ingeschreven in het handelsregister van Saint-Malo, onder het nummer 805 178 159, met statutaire zetel aan de Rue Amiral Leverger 20, 35400 Saint-Malo, Frankrijk, vertegenwoordigd door Tanguy de GÉLIS, naar behoren gemachtigd in zijn hoedanigheid van VOORZITTER, hecht groot belang aan de geheimhouding van persoonsgegevens en belooft deze te zullen beschermen in overeenstemming met de toepasselijke verordeningen betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Dit beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft als doel de gebruiker (abonnee, familielid of andere familieleden), de contactpersoon of de prospect te informeren over de toezeggingen en praktische maatregelen die FAMILEO heeft genomen om toe te zien op de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens het gebruik van haar website http://www.famileo.com (hierna « de Website » genoemd), en de mobiele Famileo-app (hierna « de App » genoemd).

Dit document kan hier worden gedownload in pdf-formaat.

De onderstaande bepalingen hebben betrekking op elke verwerking van persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke verricht tijdens het gebruik van de Website en de App, tenzij anders aangegeven in de navolgende specifieke bepalingen.

Entourage Solutions verklaart persoonsgegevens te verwerken conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de AVG genoemd), en de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (wet met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden).

De verwerkingsverantwoordelijke wordt hieronder geïdentificeerd. 
Zijn gegevens:
* ENTOURAGE SOLUTIONS
* E-mailadres: hallo@famileo.com  
* Telefoonnummer: +32 2 808 09 67
* Website: www.famileo.com

De FG (functionaris voor gegevensbescherming) die Entourage Solutions heeft aangesteld, is bereikbaar op het volgende e-mailadres:
* dpo@famileo.com

Entourage Solutions verklaart de persoonsgegevens niet te zullen overdragen naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie waarvan de statutaire zetel zich niet in de Europese Unie bevindt.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. We stellen u op de hoogte dat deze kunnen worden vrijgegeven op grond van een wet, een verordening of een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie.

We vestigen uw aandacht op het gebruik van ‘social media’-knoppen zoals Facebook, Twitter. Het belangrijkste doel van deze ‘social media’-knoppen is om u door te leiden naar onze pagina op het betreffende sociale netwerk. Dit is een mogelijkheid die u op niet-bindende wijze wordt aangeboden. Als u deze knoppen gebruikt, kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld door het betreffende sociale netwerk.

We adviseren u waakzaam te zijn en het gegevensbeschermingsbeleid van het sociale netwerk te raadplegen om te weten welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, zoals reclamedoeleinden.

Soms kunt u de instellingen voor de toegang tot en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens rechtstreeks wijzigen op het sociale netwerk.

Het gebruik van deze ‘social media’-knoppen is op eigen initiatief en is uw eigen verantwoordelijkheid. Famileo is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze sociale media.

De persoonsgegevens van gebruikers worden bewaard tijdens de volledige duur van een abonnement op de Famileo-service en zo lang als nodig is voor de uitvoering van uw contract, de naleving van de wettelijke en verplichtingen van Entourage Solutions en de uitoefening van bijzondere rechten waarover zij beschikt op grond van de wet en de jurisprudentie.

Bij opzegging van een abonnement zonder verzoek om verwijdering van het account worden de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaard en blijven deze toegankelijk in het Famileo-familieaccount.

Bij opzegging van een abonnement met verzoek om verwijdering van het account worden de persoonsgegevens verwijderd uit onze databases en zijn ze niet meer toegankelijk in het Famileo-familieaccount.

Alleen berichten in kranten die vóór verwijdering van het account zijn uitgegeven en verzonden, worden bewaard in pdf-bestanden die eerder zijn gegenereerd in het Famileo-familieaccount en zijn uitsluitend toegankelijk voor de familieleden.

De persoonsgegevens van contactpersonen en prospects die geen account hebben, worden bewaard gedurende drie (3) jaar na het laatste contact tussen Famileo en de contactpersoon of prospect. Na afloop van deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd.

Personen van wie de persoonsgegevens worden verzameld, hebben het recht om:

* De verwerkingsverantwoordelijke te vragen om inzage in de persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de hen betreffende verwerking;
* Bezwaar te maken tegen de verwerking;
* Hun gegevens te laten overdragen (dataportabiliteit);
* Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie;
* Hun toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan, aangezien dit recht uitsluitend bestaat wanneer de verwerking gebaseerd is op artikel 6, lid 1, punt a) of op artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG, te weten op de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
* Niet te worden onderworpen aan individuele besluitvorming die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, zoals profilering;
* Richtlijnen te bepalen voor de bestemming van hun persoonsgegevens na hun overlijden;
In beroep te gaan bij de toezichthoudende overheid

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u uw rechten (beschreven in paragraaf e. hierboven) uitoefenen door contact op te nemen via het e-mailadres: dpo@famileo.com.

Na ontvangst van een conforme aanvraag per e-mail, wordt deze binnen 5 werkdagen verwerkt.

De CNIL (de toezichthoudende overheid)  adviseert cookies niet langer te bewaren dan 13 maanden na hun eerste plaatsing op de computer van de gebruiker, en niet langer dan de geldigheidsduur van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van deze cookies.

De bewaarperiode van de cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. Na afloop van deze termijn moet de gebruiker dus opnieuw toestemming geven.

Onze website gebruikt cookies die worden aangeboden door Google Analytics en Google Tag Manager.
Google Analytics en Google Tag Manager verwerken de gegevens die worden vermeld in hun privacybeleid: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl#infocollect.
De gegevens die Google Analytics verwerkt, zijn met name het IP-adres van apparaten die worden gebruikt om de website te raadplegen. Deze gegevens worden niet aan ons overgedragen.

Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name voor het optimaliseren van de diensten die worden verleend aan Famileo-gebruikers, door de verwerking van informatie over de bezoekfrequentie, de personalisering van pagina’s en de uitgevoerde handelingen en geraadpleegde informatie.

Entourage Solutions kan cookies op uw apparaat plaatsen. Een cookie registreert informatie over het gebruik van de service (geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van bezoek …) die wij kunnen lezen tijdens uw latere bezoeken.

U verklaart op de hoogte te zijn gesteld van het feit dat Entourage Solutions cookies kan gebruiken en gaat hiermee akkoord.

Als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid cookies te deactiveren via hun instellingen. U kunt de volgende links gebruiken, afhankelijk van uw browser: Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl), Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-van-derden-uitschakelen) of Windows Internet Explorer (https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies).

Ook kunt u ‘Personaliseren’ selecteren in de cookiebanner bovenaan onze website; op die manier kunt u het gebruik van sommige of alle cookies op onze website toestaan of verbieden.

Als u cookies deactiveert, zullen bepaalde services mogelijk niet goed meer functioneren.

Entourage Solutions kan navigatiegegevens verzamelen via het gebruik van cookies.

We hebben Amazon Web Services (AWS) gekozen als hostingbedrijf en beveiliger van onze gegevens.
Het datacenter voor onze services ligt in Ierland (https://www.datacenters.com/amazonaws-clonshaugh)

De door ons geselecteerde AWS-programma’s die borg staan voor de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens zijn onderworpen aan strenge conformiteitscontroles volgens SOC1, SOC2 en SOC3 door onafhankelijke internationale controleorganisaties.
Meer weten (https://aws.amazon.com/fr/compliance/soc-faqs/?nc1=h_ls)

Gegevensbescherming: De infrastructuur van AWS bevat effectieve beschermingsmiddelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van gebruikers, contactpersonen en prospects te waarborgen. Alle gegevens worden bewaard in streng beveiligde datacenters van AWS.

De gegevens die de families uitwisselen, worden tussen onze gebruikers en de server versleuteld met een TLS-certificaat.
Meer weten (https://aws.amazon.com/fr/compliance/gdpr-center/?nc1=h_ls)

AWS monitort veiligheidsincidenten en heeft een procedure om inbreuken in verband met gegevens te melden. AWS verhelpt elke bevestigde inbreuk op de systemen van AWS en stelt Entourage Solutions in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Meer Weten (https://aws.amazon.com/fr/compliance/gdpr-center/?nc1=h_ls)

Inbreuken in verband met persoonsgegevens worden intern door Entourage Solutions gedocumenteerd en Entourage Solutions belooft inbreuken die een risico voor de rechten en vrijheden van personen inhouden binnen tweeënzeventig (72) uur te melden aan de toezichthoudende overheid. (https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Als de risico’s groot zijn, worden de betreffende gebruikers van Entourage Solutions ook binnen tweeënzeventig (72) uur ingelicht.

Alleen geïdentificeerde, bevoegde werknemers van Entourage Solutions mogen uw persoonsgegevens verwerken als u daar uitdrukkelijk om vraagt:
* Afdeling support voor gebruikers
* Technische service, via de afdeling support voor gebruikers, voor specifieke supportgevallen
* Marketingafdeling

De persoonsgegevens van gebruikers zijn slechts toegankelijk via één IP-adres vanuit de statutaire zetel van de vennootschap Entourage Solutions, of via een beveiligde VPN op naam buiten de statutaire zetel van de vennootschap Entourage Solutions.

Voor de uitvoering van bepaalde diensten doen wij een beroep op dienstverleners in Europa.

Zo gebruiken wij verschillende derde partijen om het verlenen van onze diensten te faciliteren, zoals hosting en het afdrukken van de krantjes:

* We hebben Amazon Web Services (AWS) gekozen als hostingbedrijf en beveiliger van de gegevens. Het AWS-datacenter voor onze services ligt in Ierland (https://www.datacenters.com/amazon-aws-clonshaugh).

* We hebben Handirect gekozen als dienstverlener om de krantjes af te drukken en de verzending van de krantjes te beheren https://www.handirect.com/.

* We hebben Dalenys gekozen als dienstverlener voor het beheer en de beveiliging van de online betalingen bij inschrijving voor een Famileo-abonnement https://www.dalenys.com/en/.

* We hebben SendinBlue gekozen als dienstverlener voor het beheer en de verzending van automatische e-mails voor de Famileo-services https://www.sendinblue.com/.

* We hebben Zendesk gekozen als dienstverlener voor de implementatie van de online chatfunctie op onze website en voor de afhandeling van supportaanvragen van gebruikers https://www.zendesk.nl/.

* We hebben Microsoft Office 365 gekozen als dienstverlener voor het gebruik en beheer van onze IT- en communicatiemiddelen https://products.office.com/.

We kunnen uw persoonsgegevens en privégegevens delen met deze dienstverleners wanneer zij gebonden zijn aan verplichtingen in overeenstemming met dit Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen toepassen, mits deze derden uw persoons- en privégegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van ons en conform onze instructies.

De volgende bepalingen zijn specifiek voor elk type verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkte persoonsgegevens:

We verwerken de volgende gegevens via de verschillende formulieren die aanwezig zijn op de Website en in de App:

* IP-adres van de gebruiker
* Familienaam van de gebruiker
* Voornaam van de gebruiker
* E-mailadres van de gebruiker
* Geboortedatum van de gebruiker
* Familierelatie tussen de gebruiker en de begunstigde van Famileo
* Land van residentie van de gebruiker
  * Prijs-, btw- en valutabeheer
* Familienaam van de begunstigde van Famileo
* Voornaam van de begunstigde van Famileo
* Geboortedatum van de begunstigde
* Postadres van de begunstigde van Famileo
  * Leveringsadres papieren krantje
* Taal van het krantje van de begunstigde van Famileo
* Geslacht van de bestemmeling van het krantje
* Foto’s die de gebruikers van Famileo publiceren
  * Berichtjes die de gebruikers verzenden voor publicatie in het papieren krantje

In de App of op de Website vragen we nooit naar gevoelige informatie (gegevens over ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of levensbeschouwelijke meningen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksuele geaardheid) en we raden u af om dergelijke informatie in te voeren wanneer u de Website of de App gebruikt. Mocht u er toch voor kiezen om gevoelige informatie in te voeren in een ‘vrij commentaar’-vak (met name over gezondheidskwesties, zoals een handicap), dan wordt deze, geheel op uw verantwoordelijkheid en initiatief, ongewijzigd naar onze afdelingen of partners doorgestuurd voor verwerking van uw verzoek.

Gebruiksdoeleinden
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor uitdrukkelijke, gerechtvaardigde en welomschreven doeleinden, namelijk voor het beheer van abonnementen op de Famileo-services, het beheer van de betrekkingen met onze gebruikers en de verzending van marketingberichten. Deze verwerking is met name bedoeld voor het aanmaken van abonnementen en voor een goed beheer van deze abonnementen, voor de beheerders, gebruikers en begunstigden van Famileo.

Famileo verzamelt en verwerkt alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoeleinden.
Famileo kan u marketingberichten sturen. U kunt hier op elk moment bezwaar tegen maken door te klikken op de afmeldingslink onderaan elke e-mail of door contact op te nemen met Famileo (‘Contact’).

Rechtsgrond:
Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene genomen zijn. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Het verzoek om gegevens is contractueel van aard. De betrokkene is verplicht ons deze gegevens te verstrekken als hij onze producten of diensten wenst te gebruiken. Als de betrokkene de gegevens niet verstrekt, kan hij geen Famileo-abonnement afsluiten en heeft hij dus geen toegang tot de service.

Verwerkte persoonsgegevens:
Bij contactverzoeken of uitnodigingen per e-mail verwerken we de volgende persoonsgegevens:
* Naam
* Voornaam
* E-mailadres

Gebruiksdoeleinden
De verwerking van persoonsgegevens is bedoeld voor het beheer van de betrekkingen met onze contactpersonen en prospects. De verwerking is met name bedoeld om de betrokkene informatie te geven over onze producten en diensten, naar aanleiding van een uitdrukkelijk verzoek via de contact- en uitnodigingsformulieren of per e-mail.

Rechtsgrond:
Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG). Het verzoek om gegevens is contractueel van aard.
De betrokkene is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken.
Als de betrokkene de gegevens niet verstrekt of zijn toestemming voor de verwerking van gegevens intrekt, kan hij geen informatie ontvangen over onze organisatie, onze producten en onze diensten.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, de uitoefening van uw rechten of andere aspecten van onze privacywerkwijze, stel ze dan gerust. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: dpo@famileo.com of een brief sturen naar Famileo (Persoonlijke gegevens) 4 Avenue Louis Martin, 35400 Saint-Malo, Frankrijk.

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beheerst door de meest recente versie van dit beleid, die te allen tijde kan worden geraadpleegd op https://famileo.com/famileo/nl/politiek-vertrouwelijkheid.

Mochten wij dit beleid wijzigen op een manier die wij naar eigen goeddunken als wezenlijk beschouwen, dan stellen wij u op de hoogte door een e-mail te sturen naar het adres dat verbonden is aan uw account. Als u de services na de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijft gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van het nieuwe Privacybeleid.

Datum van de laatste updates: 08-04-2020


Een privé familienetwerk dat beveiligd is

Een netwerk gegarandeerd zonder publiciteit en zonder doorverkoop van uw gegevens

De gebruiker blijft eigenaar van zijn gegevens