Politiek inzake de behandeling van de persoonlijk gegevens toepasbaar op de contracten, klanten, prospecten, gebruikers van Famileo / ENTOURAGE SOLUTIONS.

De vennootschap Entourage Solutions (hierna ‘Entourage Solutions’ genoemd), S.A.S, (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) naar Frans recht met een kapitaal van 111 010,00 euro, ingeschreven in het handelsregister van Saint-Malo, onder het nummer 805 178 159, met statutaire zetel aan de 4 Avenue Louis Martin, 35400 Saint-Malo, Frankrijk, vertegenwoordigd door Tanguy de GÉLIS, naar behoren gemachtigd in zijn hoedanigheid van VOORZITTER, hecht groot belang aan de geheimhouding van persoonsgegevens en belooft deze te zullen beschermen in overeenstemming met de toepasselijke verordeningen betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Dit beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft als doel de gebruiker (abonnee, familielid of andere familieleden), de contactpersoon of de prospect te informeren over de toezeggingen en praktische maatregelen die FAMILEO heeft genomen om toe te zien op de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens het gebruik van haar website http://www.famileo.com (hierna « de Website » genoemd), en de mobiele Famileo-app (hierna « de App » genoemd).

Dit document kan hier worden gedownload in pdf-formaat.

De onderstaande bepalingen hebben betrekking op elke verwerking van persoonsgegevens via het gebruik van de Website en/of de App, tenzij anders aangegeven in de navolgende specifieke bepalingen.

Entourage Solutions verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verwerken conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de AVG genoemd), de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (wet met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden) en alle andere toepasselijke wetten.

De verwerkingsverantwoordelijke (de organisatie die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens) is de volgende organisatie:

Entourage Solutions, een Franse Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met de statutaire zetel te Avenue Louis Martin 4, 35400 Saint-Malo, Frankrijk
Contactgegevens:
* E-mailadres: hallo@famileo.com
* Website: www.famileo.com

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld, die verantwoordelijk is voor kwesties met betrekking tot dit Privacybeleid. Als u vragen over dit Privacybeleid hebt, waaronder verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact met de DPO opnemen op het e-mailadres:
* dpo@famileo.com

Als u woonachtig bent in de Europese Unie, hebt u ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), de Franse toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor kwesties met betrekking 4 tot gegevensbescherming (https://www.cnil.fr). We zouden echter graag de kans krijgen uw problemen op te lossen voordat u de CNIL benadert, dus we verzoeken u eerst contact met ons op te nemen.

Als u buiten de Europese Unie gevestigd bent, is het belangrijk te weten dat uw persoonsgegevens worden overgebracht naar de Europese Unie en worden gehost op servers in de Europese Unie.

Als u in de Europese Unie gevestigd bent, is het belangrijk te weten dat Entourage Solutions alle gegevens op servers in de Europese Unie host en nauw samenwerkt met haar dienstverleners om te waarborgen dat elk van deze voldoet aan de AVG.

U wordt op de hoogte gesteld als uw gegevens moeten worden vrijgegeven op grond van een wet, een verordening of een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie.

We vestigen uw aandacht op het gebruik van knoppen die doorverwijzen naar sociale media, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Het belangrijkste doel van deze ‘sociale media’-knoppen is om u door te leiden naar onze pagina op het betreffende sociale netwerk. Dit is slechts een mogelijkheid, u bent er niet toe verplicht. Als u deze knoppen gebruikt, kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld door het betreffende sociale netwerk.

We adviseren u waakzaam te zijn en het gegevensbeschermingsbeleid van het sociale netwerk te raadplegen om te weten welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden uw gegevens kunnen worden gebruikt, met name als het reclamedoeleinden betreft.

Soms kunt u de instellingen voor de toegang tot en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens rechtstreeks wijzigen op de website van het sociale netwerk.

De persoonsgegevens van gebruikers worden bewaard tijdens de volledige duur van het abonnement op de Famileo-service en zo lang als nodig is voor de uitvoering van uw contract met ons, voor de naleving van onze verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving en voor het afdwingen of toepassen van onze gebruiksvoorwaarden (https://www.famileo.com/nl-NL/cgv) en andere overeenkomsten, waaronder voor facturerings- en incassodoeleinden.

Bij opzegging van een abonnement zonder verzoek om verwijdering van het account worden de persoonsgegevens gedurende een periode van drie (3) jaar bewaard en blijven deze toegankelijk via het Famileo-account.

Bij opzegging van een abonnement met verzoek om verwijdering van het account worden de persoonsgegevens verwijderd uit onze databases en zijn ze niet meer toegankelijk via het Famileo-account.

Alleen berichten in de krantjes die vóór verwijdering van het account zijn uitgegeven en verzonden, worden bewaard in pdf-bestanden die eerder zijn gegenereerd in het Famileofamilieaccount. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de familieleden.

De persoonsgegevens van contactpersonen en prospects die geen account hebben, worden bewaard gedurende drie (3) jaar na het laatste contact tussen Famileo en de contactpersoon of prospect. Na afloop van deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd.

Een persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld, heeft het recht om:

* De verwerkingsverantwoordelijke te vragen om inzage in de persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking die betrekking heeft op de persoon in kwestie (hierna de ‘betrokkene’);
* Bezwaar te maken tegen de verwerking;
* Zijn of haar gegevens te laten overdragen (dataportabiliteit);
* Zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan, aangezien dit recht uitsluitend bestaat wanneer de verwerking gebaseerd is op artikel 6, lid 1, punt a) of op artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG, te weten op de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; 
* Niet te worden onderworpen aan individuele besluitvorming die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, zoals profilering;
* Richtlijnen te bepalen voor de bestemming van zijn of haar persoonsgegevens na zijn of haar overlijden;
* In beroep te gaan bij de bevoegde autoriteit

Privacyrechten in Californië
De ‘Shine the Light’-wet van Californië (sectie § 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek) staat gebruikers van onze Website en App die inwoners van Californië zijn toe bepaalde informatie op te vragen over het onthullen van persoonsgegevens door ons aan derden voor de direct-marketingdoeleinden van laatstgenoemden.

U kunt uw rechten (beschreven in paragraaf e. hierboven) uitoefenen door contact op te nemen via het e-mailadres: dpo@famileo.com.

Na ontvangst van een conforme aanvraag per e-mail wordt deze zonder onnodige vertraging verwerkt. Soms kan dit langer dan dertig (30) werkdagen duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dit geval laten we u dat weten en houden we u op de hoogte.

U hoeft niet te betalen voor toegang tot uw persoonsgegevens (of om enige van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

We hebben mogelijk specifieke informatie van u nodig om uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of uitoefening van enige van uw andere rechten) te controleren. Dit is een veiligheidsmaatregel om te waarborgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen en u om meer informatie over uw verzoek vragen, zodat we u sneller antwoord kunnen geven.

Wij houden ons aan de aanbevelingen van de CNIL (bevoegde controleautoriteit in Frankrijk), die adviseert cookies niet langer te bewaren dan 13 maanden na hun eerste plaatsing op het apparaat van de gebruiker, en niet langer dan de geldigheidsduur van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van deze cookies.

De bewaarperiode van de cookies wordt bij elk bezoek verlengd. Na afloop van deze termijn moet de gebruiker dus opnieuw toestemming geven.

Onze website gebruikt cookies die worden aangeboden door Google Analytics en Google Tag Manager.
Google Analytics en Google Tag Manager verwerken de gegevens die worden vermeld in hun privacybeleid: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=NL#infocollect.
De gegevens die Google Analytics verwerkt, zijn met name het IP-adres van apparaten die worden gebruikt om de website te raadplegen. Deze gegevens worden niet aan ons overgedragen.

Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name voor het optimaliseren van de diensten die worden verleend aan Famileo-gebruikers middels de verwerking van informatie over de bezoekfrequentie, de personalisering van pagina’s en de uitgevoerde handelingen en geraadpleegde informatie.

Entourage Solutions kan cookies op uw apparaat plaatsen. Een cookie registreert informatie over het gebruik van de service (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van bezoek, etc.) die wij kunnen lezen tijdens uw latere bezoeken.

Als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid cookies te deactiveren via hun instellingen. U kunt de volgende links gebruiken, afhankelijk van uw browser: Google Chrome, Mozilla Firefox of Windows Internet Explorer.

Ook kunt u ‘Personaliseer’ selecteren in de cookiebanner bovenaan onze website; op die manier kunt u het gebruik van sommige of alle cookies op onze website toestaan of verbieden.

Als u cookies deactiveert, zullen bepaalde services mogelijk niet goed meer functioneren.

Entourage Solutions kan navigatiegegevens verzamelen via het gebruik van cookies.

We hebben Amazon Web Services (AWS) gekozen als hostingbedrijf en beveiliger van onze gegevens.
Het datacenter voor onze services bevindt zich in Ierland (https://www.datacenters.com/amazon-aws-clonshaugh)

De door ons geselecteerde AWS-programma’s die borg staan voor de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens zijn onderworpen aan strenge SOC1-, SOC2- en SOC3-conformiteitscontroles door onafhankelijke internationale controleorganisaties.
Meer weten

Gegevensbescherming: De infrastructuur van AWS bevat effectieve beschermingsmiddelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van gebruikers, contactpersonen en prospects te waarborgen. Alle gegevens worden bewaard in streng beveiligde datacenters van AWS.

De gegevens die de families uitwisselen, worden tussen onze gebruikers en de server versleuteld met een TLS-certificaat.
Meer weten

AWS monitort veiligheidsincidenten en heeft een procedure om inbreuken in verband met gegevens te melden. AWS verhelpt elke bevestigde inbreuk op de systemen van AWS en stelt Entourage Solutions in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Meer weten

Inbreuken in verband met persoonsgegevens worden intern door Entourage Solutions gedocumenteerd en Entourage Solutions belooft inbreuken die een risico voor de rechten en vrijheden van personen inhouden binnen tweeënzeventig (72) uur te melden aan de bevoegde autoriteit.

Als de risico’s groot zijn, worden de betreffende gebruikers van Entourage Solutions eveneens zonder onnodige vertraging ingelicht nadat Entourage Solutions kennis heeft genomen van de inbreuk.

Alleen de volgende geïdentificeerde, bevoegde afdelingen van Entourage Solutions hebben het recht uw persoonsgegevens te verwerken in verband met onze dienstverlening aan u:
* Onze afdeling support aan gebruikers
* Onze technische service, via de afdeling support aan gebruikers, voor specifieke supportgevallen
* Onze marketingafdeling

Uw persoonsgegevens zijn enkel voor geïdentificeerde en gemachtigde werknemers toegankelijk via 1 (één) IP-adres vanuit de statutaire zetel van de vennootschap Entourage Solutions, of via een beveiligde VPN op naam buiten de statutaire zetel van de vennootschap Entourage Solutions.

Voor de uitvoering van bepaalde diensten doen wij een beroep op dienstverleners in Europa.

Zo gebruiken wij verschillende derde partijen om het verlenen van onze diensten te faciliteren, zoals hosting en het afdrukken van de krantjes (niet-exhaustieve lijst):

* We hebben Amazon Web Services (AWS) gekozen als hostingbedrijf en beveiliger van de gegevens. Het AWS-datacenter voor onze services ligt in Ierland (https://www.datacenters.com/amazon-aws-clonshaugh)

* We hebben Handirect gekozen als dienstverlener om de krantjes af te drukken en de verzending van de krantjes te beheren https://www.handirect.com/

* We hebben Dalenys en Checkout gekozen als dienstverleners voor het beheer en de beveiliging van de online betalingen bij inschrijving voor een Famileo-abonnement https://www.dalenys.com/en/ https://www.checkout.com/.

* We hebben SendinBlue gekozen als dienstverlener voor het beheer en de verzending van automatische e-mails voor de Famileo-services https://www.sendinblue.com/.

* We hebben Zendesk gekozen als dienstverlener voor de implementatie van de online chatfunctie op onze website en voor de afhandeling van supportaanvragen van gebruikers https://www.zendesk.nl/.

* We hebben Microsoft Office 365 gekozen als dienstverlener voor het gebruik en beheer van onze IT- en communicatiemiddelen https://products.office.com/

We kunnen uw persoonsgegevens delen met deze dienstverleners wanneer zij gebonden zijn aan verplichtingen in overeenstemming met dit Privacybeleid en andere passende privacy- en veiligheidsregels (zoals de AVG), mits deze derden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van ons en conform onze instructies.

De volgende bepalingen zijn specifiek voor elk type verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkte persoonsgegevens
We verwerken de volgende gegevens via de verschillende formulieren die aanwezig zijn op de Website en in de App:
* IP-adres van de gebruiker
* Achternaam van de gebruiker
* Voornaam van de gebruiker
* E-mailadres van de gebruiker
* Geboortedatum van de gebruiker
* Relatie tussen de gebruiker en de begunstigde van Famileo
* Land van woonplaats van de gebruiker
  * Valuta, btw en prijsbeheer
* Achternaam van de begunstigde van Famileo
* Voornaam van de begunstigde van Famileo
* Geboortedatum van de begunstigde
* Geslacht van de begunstigde
* Postadres van de begunstigde van Famileo
  * Leveringsadres papieren krantje
* Taal van het krantje van de begunstigde van Famileo
* Foto's die de gebruikers van Famileo publiceren
  * Berichtjes die de gebruikers verzenden voor publicatie in het papieren krantje

Ook verzamelen, gebruiken en delen we Geaggregeerde Gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor om het even welk doel. Geaggregeerde Gegevens kunnen zijn afgeleid van uw persoonsgegevens, maar zijn volgens de wet geen persoonsgegevens omdat deze gegevens uw identiteit niet onthullen, direct noch indirect. We kunnen bijvoorbeeld gegevens over uw gebruik van de Website of App aggregeren om te berekenen welk percentage van de gebruikers een specifieke functie van de Website of App gebruikt. Als we Geaggregeerde Gegevens echter combineren met of koppelen aan uw persoonsgegevens, zodat ze u direct of indirect identificeren, behandelen we deze gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

In de App of op de Website vragen we nooit naar gevoelige informatie (gegevens over ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of levensbeschouwelijke meningen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksuele geaardheid) en we raden u af om dergelijke informatie in te voeren wanneer u de Website of de App gebruikt. Mocht u er toch voor kiezen om gevoelige informatie in te voeren in een ‘vrij commentaar’-vak (waaronder over gezondheidskwesties, zoals een handicap), dan wordt deze, geheel op uw verantwoordelijkheid en initiatief, ongewijzigd naar onze afdelingen of partners doorgestuurd voor verwerking van uw verzoek.

Doeleinden:
Uw persoonsgegevens worden door Famileo verwerkt voor uitdrukkelijke, gerechtvaardigde en welomschreven doeleinden, namelijk voor het beheer van abonnementen op de Famileo-services, het beheer van de betrekkingen met onze gebruikers en de verzending van marketing- en transactieberichten. Deze verwerking is met name bedoeld voor het aanmaken van abonnementen en voor een goed beheer van deze abonnementen, voor de beheerders, gebruikers en begunstigden van Famileo.

Famileo streeft ernaar alleen gegevens te verzamelen en verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de geïmplementeerde processen.

Famileo kan u marketingberichten sturen. U kunt hier op elk moment bezwaar tegen maken door te klikken op de afmeldingslink onderaan elke e-mail of door contact op te nemen met Famileo (‘Contact’).

Rechtsgrond
Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van de 12 overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene genomen zijn. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Het verzoek om gegevens is contractueel van aard. De betrokkene is verplicht ons deze gegevens te verstrekken als hij of zij onze producten of diensten wenst te gebruiken. Als de betrokkene de gegevens niet verstrekt, kan hij of zij geen Famileo-abonnement afsluiten en heeft hij of zij dus geen toegang tot de service.

Verandering van doeleinde

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, tenzij wij redelijkerwijs menen dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde. Als u uitleg wenst over de verenigbaarheid van het nieuwe doeleinde met het oorspronkelijke doeleinde, verzoeken we u contact met ons op te nemen.

Als we uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doeleinde moeten gebruiken, zullen we u op de hoogte stellen en u uitleggen welke rechtsgrond ons toestaat dit te doen.

Wees u ervan bewust dat we uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer de wet dit voorschrijft of toestaat

Verwerkte persoonsgegevens
Bij verzoeken van contactpersonen of uitnodigingen per e-mail verwerken we de volgende persoonsgegevens:
* Achternaam
* Voornaam
* E-mailadres

Doeleinden:
De verwerking van persoonsgegevens is bedoeld voor het beheer van de betrekkingen met onze contactpersonen en prospects. De verwerking is met name bedoeld om de betrokkene informatie te geven over onze producten en diensten, naar aanleiding van een uitdrukkelijk verzoek via de contact- en uitnodigingsformulieren of per e-mail.

Rechtsgrond:
Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG). Het verzoek om gegevens is contractueel van aard. De betrokkene is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Als de betrokkene de gegevens niet verstrekt of zijn of haar toestemming voor de verwerking van gegevens intrekt, kan hij of zij geen informatie ontvangen over onze organisatie, onze producten en onze diensten.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, de uitoefening van uw rechten of andere aspecten van onze privacywerkwijze, stel ze dan gerust. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: dpo@famileo.com of een brief sturen naar Famileo (Persoonlijke gegevens) Avenue Louis Martin 4, 35400 Saint-Malo, Frankrijk.

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beheerst door de meest recente versie van dit beleid, die te allen tijde kan worden geraadpleegd op https://www.famileo.com/famileo/nl-NL/politiek-vertrouwelijkheid.

Mochten wij dit beleid wijzigen op een manier die wij naar eigen goeddunken als wezenlijk beschouwen, dan stellen wij u op de hoogte door een e-mail te sturen naar het adres dat verbonden is aan uw account. Als u de services na de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijft gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van het nieuwe Privacybeleid.

Datum van de laatste updates: 29 Maart 2024.


Een privé familienetwerk dat beveiligd is

Een netwerk gegarandeerd zonder publiciteit en zonder doorverkoop van uw gegevens

De gebruiker blijft eigenaar van zijn gegevens